My Opera is closing 3rd of March

Wyśmiewisko Różności

Dajcie mi punkt oparcia, a wyśmieję wszystko

Zasubskrybuj kanał RSS

Posty oznaczone tagiem "frazzles"

Równi i równiejsi. Equal & more equal

, , , ...

Malowanie                  malowanie

wobec śmierci wszyscy równi
na podłodze
księżna diana, papież
żebraczka z jakiegoś biednego kraju
castro i anestezjolodzy
patrzą z gazetowych ilustracji                  wallpaint

all equal in the face death
on the floor
princess diana, the pope
beggar-woman from a remote land
castro and anesthesiologists
looking from the newspapers' illustrations


Przetłumaczony naprędce jeden z moich starych wierszy. Prosty pomysł, proste wykonanie. Może małe wyjaśnienie, skąd anestezjolodzy w tym zestawie: trwały wtedy strajki tej grupy zawodowej i gościli regularnie na czołówkach gazet. Reszta: chyba wiadomo.

Miłość nas uskrzydla. Albo karmi, w ostateczności • Love inspires us. Or feeds, at least

, , , ...

                  
Pikantne skrzydełka                  No i chyba nie wzlecę

— Miłości — zakrzyknąłem —
podaj mi skrzydła!

Dziękuję, kochanie, ale
niezupełnie miałem na myśli
pikantne skrzydełka z
KFC.

Mogłaś chociaż sama upiec,
no.


Spicy Wings                  I shall not fly away, it seems

— My love — I yelled —
give me thy wings!

Oh dear, thanks, but
not quite I meant
spicy wings from
KFC.

You could make them by yourself
at least.

__________
P.S. Wierszydło powstało naprędce jako poetycka riposta na wiersz Pana W.

Krótki wiersz o życiu • A short poem about life

, , , ...

Życie?                  życie

tylko procesy biochemiczne
ruchy browna
odchyłka w statystyce
ewolucja i entropia

a tyle bólu


                  life

only biochemical processes
brownian motion
statistical deviation
evolution, entropy

and so much of pain

Ostatni strzępek, last frazzle

, , , ...

   samobójstwo Samsona

z goryczą
chwycił nożyce
pożegnał pierwszy pukiel
potem
życie

   Samson's suicide

biterly
he grabed scissors
bid farewell to the first curl
and then
his life


This is the last poem frazzle, I've got for you. Of course, it does not mean the end of English translations or poetry at all. The frazzles series was intended to be a translation excersize, as previously all those litle poems were kind of my poetry learning. In future I will, hopefully, post some newer, better and longer poems.

Wiersz na niedzielę. Sunday poem

, , , ...

   niewiara

potrzebujemy wizerunków
obrzędów
i świętych
i tysięcy imion boga

tym więcej
im bardziej
wątpimy

   unfaith

we need effigies and idols
rituals
and saints
and thousands of god's names

the more we need
the more we doubt

Wiersz na niedzielę. Sunday poem frazzle

, , , ...

   to tylko miłość

no przecież ja też cię kocham platonicznie
w przerwie między jednym stosunkiem a drugim
nie jesteśmy zwierzętami przez cały czas
jesteśmy tylko ludźmi

chciałbym, żeby aż

   it's just love

oh c'mon I love you unsubstantially as well
between one coitus and another
we are not animals all the time
we are only humans

I wish we were them "as much"


A frazzle from old days, I was writing minimalistic, short and pointing things. I was declaiming this poem in public once, on the party in public library, on the day of releasing new book „Samoświetlni”, where some of my poems were included. Everyone wondered, who was this poem about. Afer ten years I may reveal this secret: truly none. But it had an addressee.

Rainy Sunday depressive frazzle

, , , ...

            * * *

mój świat
jest zmęczony
pełen bólu i goryczy

brak mu dziecięcej radości
naiwności i wiary w cuda
samotność zabiła w nim
dzieci
pozostawiając porzucone zabawki

            * * *

my world
is tired
full of pain and bitterness

it lacks childish joy
naivety and belief in miracles
solitude killed it's inner
children
while leaving abandoned toys


Depressive frazzle for rainy night. It's probably more than ten years old, so this depression is gone for good, do not be afraid. Anyway, I feel like it's time to finish the frazzles series soon. „Finish it sir, spare me disgrace” as said one of the Polish literary heros, Andrzej Kmicic.

Niedzielna nostalgia. Sunday nostalgia

, , , ...

pamięć absolutna

czy pamiętasz jeszcze, co robiłeś
14 października 1999 roku?
a to przecież zaledwie tydzień temu...
to nieprawda, że żyłeś
te całe dwadzieścia kilka lat
żyłeś tylko te kilka chwil
które pamiętasz
reszta
nawet utrwalona w pożółkłym pamiętniku
jest kłamstwem

total recall

do you still remember, what did you do
on October the 14th, 1999?
and it was only week ago...
is't not true, that you have been living
for this whole twenty-and-some years
you've been living only in this very few moments
you can still remember
all the rest
even written down in yellowish diary
is a lie

Oh, it's almost ten years old piece… Ten years ago I have realised, that life's passing by with no trace. Anyone can be sure, that past moments really took place and time? I doubt. There are no „untrampled footsteps”, Jim.

Niedzielny strzępek. Na niebyłym rozstaju

, , , ...

            * * *
                                       Kasi

widziałem ścieżkę Czasu
w której umieram trzymany przez Ciebie za rękę
a Twoje łzy moczą moje siwe włosy

i widziałem ścieżkę
w której jutro mówię Ci: żegnaj
a Twoje łzy ranią moje sumienie

i jednego tylko nie rozumiem –
czemu nie istnieją inne rozwiązania
i jeszcze, czemu ich nie chcę

czuję się jak wymieszane puzzle
z dwóch niepasujących do siebie układanek
w Twoich nieświadomych dłoniach

            * * *
                                       for Kate

I have seen a path of Time
where I die holding Your hand
and Your tears wet my silver hair

and I have seen a path
where tomorrow I'm saying goodbye to You
and Your tears hurt my conscience

and there is one thing I can't understand –
why there are no other ways
and even one more – why I do not want them

I feel like mixed puzzles
from two not matching jigsaw sets
in Your unaware hands


I had some difficulties with translation of Polish puzzle (which means rather single elements) and układanka (which means complete puzzle set). I decided to translate it as puzzle and jigsaw set. Is there any better way?